1-Uygulama Kapsamı

RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılacak tüm ürün tedarikleri ve bununla ilişkili hizmetler bu Genel Satış Şartları esas alınarak gerçekleştirilecektir ve bu Şartlar gelecekte yapılacak tüm işler için de geçerli olacaktır. Bu Genel Satış Şartları’nda öngörülenin dışında hareket etmek için, Alıcı’nın RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’den bu yönde yazılı onay alınması şarttır.

2-Ürün Bilgisi, Teknik Çizim ve Şartnameler

RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. sattığı ürünlere ait detaylı ürün bilgi formları,müşteri tarafından talep edilen teknik çizim ve şartnameleri sağlamakla yükümlüdür. Aksi belirtilmedikçe, ürün kalitesi RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nın ürün spesifikasyonları ile belirlenmektedir. Müşteri tarafından gönderilen her şartname ve ürün bilgilerinin saklanması ve üçüncü şahıslara karşı korunması RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’in sorumluluğundadır. Ürünlerin birim ağırlıkları sac hammadde toleranslarına bağlı olduğundan, tedarikçi firmaların verdiği tolerans listelerine bağlı kalınacaktır.

3 - Sipariş Şartları

Siparişler, müşteri tarafından sözlü olarak bildirilse dahi e-mail veya faks ile mutlaka yazılı form halinde gönderilmelidir, kesin sipariş, gelen formun RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından onaylanıp müşteriye teyit bildiriminde bulunulması ile resmi kayıt altına alınır. Özet olarak, sözleşme Alıcı’nın sipariş vermesi ve RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nın siparişi kabul etmesi ile akdedilir. Sipariş iptalleri, müşterinin yazılı bildirimde bulunması ve RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’in yazılı onayı ile gerçekleşir, iptal tarihine kadar üretilen ürün var ise bu miktar müşteriye sevk edilip faturalandırılacaktır. Sipariş teslimatlarında -+%5 sevkiyat adeti toleransı geçerlidir.

4- Fiyat

Aksi belirtilmedikçe, tekliflerde verilen tüm fiyatlar nakliye bedeli ve KDV hariç olarak sunulmaktadır. Eğer Sözleşme tarihi ile sevkıyat tarihi arasında RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ın fiyatlarında veya ödeme şartlarında genel nitelikte değişiklik meydana gelir ise, RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. sevkıyat tarihinde geçerli olan fiyatı veya ödeme şartlarını uygulayabilir. Fiyat artışı söz konusu olduğunda, müşteri, fiyat artışının kendisine bildirildiği tarihi takip eden bir hafta içerisinde RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’e bildirimde bulunarak sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

5-Teslimat

Teslimat sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde gerçekleştirilecektir. Aksi sözleşme ile belirtilmedikçe teslimat esnasında ürünler müşteri sorumluluğu altında sevk edilecektir. Malın taşınması sırasında yaşanan hasarlara ilişkin hak talepleri Alıcı tarafından taşıma sözleşmesinde belirtilen süre içinde doğrudan taşıyıcıya yapılmalıdır ve bilgi amaçlı olarak RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’e bir sureti iletilmelidir. Genel Ticaret Terimleri sözleşmenin akdedildiği tarihte geçerli olan INCOTERMS kurallarına göre yorumlanacaktır.

6- Kanunlara Uygunluk

Özel olarak başka türlü kararlaştırılmadıkça, Alıcı malın ithalatını, nakliyesini, depolanmasını ve kullanılmasını düzenleyen tüm kanun ve yönetmeliklere uymakla sorumludur.

7- Ödemede Gecikme

Satınalma bedelinin gününde ödenmemesi sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin ciddi biçimde ihlal edilmesi anlamına gelecektir. Alıcı ödemede temerrüde düştüğü takdirde, RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ., ilgili fatura / faturalar üzerinde belirtilmiş faiz oranı üzerinden faiz işletmeye yetkili olacaktır. Bu faiz oranı piyasada geçerli olan cari faiz oranının minimum 1,5 katı olacaktır.

8- Alıcı’nın Kusurlu Mallara Đlişkin Hakları

Rutin muayene sırasında fark edilen kusurlar ürünlerin teslim alındığı tarihi takip eden 3 işgünü içinde RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’e bildirilmelidir. Bildirimler yazılı olarak yapılmalı ve bildirimlerde kusurların niteliği ve derecesi açık olarak belirtilmelidir. Eğer mallar kusurlu ise ve RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’e bildirmiş ise, Alıcı’nın kanuni hakları olacaktır, şu şartla ki: RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’in kusuru giderme veya Alıcı’ya kusurlu malların yerine kusursuz mal tedarik etme yollarından birini seçme hakkı olacaktır. Şayet bu teşebbüsler sonuç vermez veya Alıcı bu teşebbüsleri kabul etmeye değer bulmaz ise, Alıcı ya sözleşmeden çekilebilir ya da satınalma bedelinde indirim yapılmasını talep edebilir. Alıcı’nın kusurlu mallara ilişkin olarak ileri sürebileceği hak talepleri malların teslim alındığı tarihi 30 günden fazla geçemez. Kusur nedeniyle ileri sürülen tazminat talepleri ve kusur nedeniyle uğranılan kayıpların karşılanması ile ilgili olarak, Madde 9 hükümleri geçerli olacaktır.

9- Sorumluluk

RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. uğranılan zararlardan / hasarlardan esas olarak yasalar çerçevesinde sorumlu olacaktır. Sözleşme ile üstlenilen temel yükümlülükler basit bir ihmal sonucu ihlal edildiği takdirde, RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nın sorumluluğu buna özgü ortaya çıkan ve öngörülebilir olan kayıpların tazmin edilmesi ile sınırlı olacaktır. RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. sözleşmede temel nitelikte olmayan yükümlülüklerin basit bir ihmal sonucu ihlal edilmesi durumunda hiç bir sorumluluk taşımaz.

10- Mülkiyet Haklarının Muhafazası

Ürünler üzerindeki mülkiyet hakları satınalma bedeli tam olarak ödeninceye kadar RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’e ait olmaya devam edecektir. RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. henüz sözleşmeden çekilmemiş olsa dahi mülkiyet haklarının elinde olması nedeniyle ürünleri geri isteyebilir.

11- Mücbir Sebepler

Doğal afetler, savaş, grevler, lokavtlar, hammadde ve enerji yoklukları, nakliye zorlukları, üretim ekipmanlarındaki bozulmalar, patlama veya hükümet kararları gibi RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nın elinde olmayan nedenlerden kaynaklanan olaylar veya durumlar söz konusu olduğunda ve eğer söz konusu olay veya durumlar RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nın bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirmesine engel teşkil ediyor ise, o yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olmayacaktır. Söz konusu olay veya durumlar sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. yönünden uzun bir süreyle ticari açıdan faydasız kıldığında veya RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nın kendi tedarikçileri nezdinde meydana geldiğinde de, aynı hüküm geçerli olacaktır. Eğer yukarıda sözü edilen olay veya durumlar 3 aydan fazla bir süreyle devam eder ise, RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ., Alıcı’nın herhangi bir tazminat isteme hakkı olmadan, sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır.

12- Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Kanunlar

Bu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nın tercihine bağlı olarak, RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nın iş merkezinin veya Alıcı’nın iş merkezinin bulunduğu yerde yetkili olan mahkemelerde çözüme kavuşturulacaktır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, bahse konu sözleşme ;RVS PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ KANALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nın genel merkezinin bulunduğu yerde geçerli olan kanunların hükmü altında olacaktır.